"Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezus"

~ Objawienie Św. Jana 14:12
BibliaEwangelia

Kim jesteśmy?

„Bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre (1 List św. Piotra 3:15, Biblia gdańska).”

Aktualności

„[Pan Jezus powiedział:] Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Ewangelia św. Mateusza 28:19. 20).”

Czytelnia

„Jezus powiedział:] Badajcież się Pism; boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie” (Ewangelia św. Jana 5:39, Biblia gdańska).”

Serdecznie witamy Cię na naszej witrynie internetowej!

Jako adwentyści reformowani jesteśmy chrześcijanami, którzy chcą wiernie służyć swemu Panu i Zbawicielowi — Jezusowi Chrystusowi. Naszym pragnieniem jest powrót do czystej nauki biblijnej czasów apostolskich. Odwołujemy się do nieomylnego autorytetu Słowa Bożego. Naszą uwagę kierujemy przede wszystkim na wspaniały dar Bożej miłości, dzięki któremu zostaliśmy odkupieni:

 

Albowiem tak Bóg umiłował świat,

że Syna swego jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy

nie zginął, ale miał żywot wieczny.

 

Wieczne i doskonałe prawo, znane powszechnie jako dziesięć przykazań. W jego oryginalnej, biblijnej wersji odnajdujemy m.in. przykazanie o świętości dnia sobotniego. Dlatego też, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, przestrzegamy soboty jako dnia świętego.

Adres pocztowy

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny w RP
ul. Piłsudskiego 149
41-707 Ruda Śląska-Kochłowice

Adres internetowy

www.adwentysci-reformowani.pl

Numery telefonu

(+48) 32 206 37 12

(+48) 32 281 02 66

Poczta internetowa